ชมรมฮุนไดคลับไทยแลนด์
Hyundai Club คือชมรมผู้ใช้รถฮุนไดในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2003 โดยคุณบีน ปัจจุบัน Hyundai Club มีสมาชิกที่ใช้รถฮุนไดมารวมตัวกันกว่า 800 ท่าน ซึ่งชมรมผู้ใช้รถฮุนไดจะมีกิจกรรมนัดพบปะสังสรรค์ พูดคุยปรึกษาเรื่องรถ และเรื่องทั่ว ๆ ไป กันเดือนละครั้ง มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม เช่น บริจาคสิ่งของให้เด็กกำพร้า เด็กพิการ รวมทั้งมีกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับสมาชิกทุกท่านด้วย โดยชมรมผู้ใช้รถฮุนไดจะเป็นศูนย์กลางของผู้ใช้รถฮุนไดและที่ปรึกษาเกี่ยวกับรถยนต์ฮุนไดในทุก ๆ ด้าน

วัตถุประสงค์ของชมรมฮุนไดคลับไทยแลนด์
1. เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ใช้รถยนต์ฮุนได
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ใช้รถยนต์ฮุนไดและผู้ที่สนใจ
3. เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ฮุนไดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ การแก้ไขปัญหาของรถยนต์ฮุนได
4. มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของสมาชิกภายในคลับ
5. เป็นคลับที่เน้นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

ระเบียบข้อบังคับของชมรมฮุนไดคลับไทยแลนด์
1. ห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสมาชิกฮุนไดคลับ และสังคม
2. ห้ามกระทำการใดๆ ที่สร้างความเสื่อมเสียต่อคลับ และชื่อเสียงของคลับ
3. ห้ามกระทำการใดๆ ที่นำชื่อเสียงของคลับเพื่อหาผลกำไรส่วนตัว

ชมรมฮุนไดคลับไทยแลนด์์ ประกอบด้วย
1. ประธานชมรม
2. ทีมงานฝ่ายกิจกรรม
3. ทีมงานฝ่ายข้อมูล
4. ทีมงานฝ่ายการเงิน
5. สมาชิก

ประธานชมรม (Leader)


บีน HDC#001

ที่ปรึกษาชมรม


พี่เอ๋ HDC#243

ฝ่ายกิจกรรม (Activity)
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น มีทติ้งประจำเดือน-ปี , มีทติ้งกีฬา , มีทติ้งทำบุญ , แรลลี่, มีทติ้งท่องเที่ยว ฯลฯ ฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่หลัก ดังนี้
1. จัดโปรแกรมมีทติ้งในแต่ละเดือน วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมต่างๆในการมีทติ้ง
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือสถานที่ที่จะจัดมีทติ้ง
3. ติดต่อประสานงานกับภายนอกในเรื่องต่างๆ เช่น การขอสปอนเซอร์, แมกกาซีน, ทีวี และอื่นๆ
4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในคลับ

ทีมงานฝ่ายกิจกรรม (Activity)


ยอด HDC#472

เปี๊ยก HDC#555

 
   

ฝ่ายข้อมูล (Content) มีหน้าที่หลัก ดังนี้
1. รวบรวมและจัดทำข้อมูลสมาชิก
2. ดูแลข้อมูลของเว็บไซต์ และเว็บบอร์ดโดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในคลับ

ทีมงานฝ่ายข้อมูล (Content)


บีน HDC#001

อุ้ม HDC#384
 


ฝ่ายบัญชีการเงิน มีหน้าที่หลักดังนี้
1. จัดจำหน่ายสิ่งของที่ระลึกต่างๆ ของคลับ เช่น สติกเกอร์, เสื้อ และของที่ระลึก ฯลฯ
2. จัดทำรายการรายรับ-รายจ่าย รายเดือนและรายไตรมาส เพื่อให้สมาชิกได้สามารถตรวจสอบได้
3. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงิน เมื่อมีรายรับ-รายจ่ายเข้ามา
4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในคลับ

ทีมงานฝ่ายบัญชีการเงิน


เนย HDC#472

บีน HDC#001

สน HDC#704


หมายเหตุ : ทุกฝ่ายจะมีทีมงานในแต่ละฝ่าย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมาจากความสมัครใจของสมาชิกและการรับเลือกของฝ่ายนั้นๆ โดยทีมงานของแต่ละฝ่าย มีสิทธิที่จะพิจารณาหาคนที่พร้อมเข้ามาช่วยงานได้เต็มที่